INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Sprężarka śrubowa z osuszaczem” – ANULOWANE

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci Sprężarka śrubowa z osuszaczem – 1 szt w ramach projektu
pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało ANULOWANE. Oferenci, którzy złożyli oferty
zostaną poinformowania o publikacji uzupełnionego Zapytania na Bazie konkurencyjności.

Zgodnie z punktem 7.l) „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” Zamawiający zastrzega sobie prawo
odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru
Wykonawcy, bez podania przyczyn.