ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Suwnica podwieszana”.

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia
oferty na dostawę środków trwałych w postaci Suwnicy podwieszanej w ramach projektu pn.
„Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_SAWE_suwnica

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_SAWE

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_SAWE

Zal. nr 3_Rzuty hali