ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w postaci Budowy hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce ewidencyjnej nr 494/1 w miejscowości Niechobrz, gmina Boguchwała w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.

link do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 3.2.2_SAWE_RB

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o generalne wykonawstwo

Załącznik nr 6 – Przedmiary robót – hala

Załącznik nr 7 – Przedmiary robót – instalacje

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót – instalacje – Do pobrania tutaj

Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 10 – Projekt zagospodarowania terenu – rys.1