4598 m2 powierzchni dachu!

Zakończyliśmy prace przy budowie dachu na zabytkowym budynku, który był siedzibą Akademii Zamojskiej założonej w 1594 roku.

Naszym zadaniem było odbudowanie mansardowego dachu, co miało przywrócić budynkowi późnobarokowy wygląd. (więcej…)

Z artykułu dr inż. T. Nowaka, U Kotwicy, P Mastalerza „Błędy popełniane przy realizacji konstrukcji drewnianych łączonych na płytki kolczaste”1 wywnioskować można, że konstrukcje drewniane z litego drewna łączonego za pomocą płytek kolczastych od projektowania do użytkowania są obarczone błędami. Autorzy nie podają jaki to jest procent z wszystkich wykonywanych konstrukcji w tej technologii. W artykule brakuje również krótkiego stwierdzenia, że przytoczone błędy dotyczą wykonywania konstrukcji przez nieprofesjonalnych „fachowców” lub przez samych inwestorów w oparciu o „wiedzę” z Internetu. W profesjonalnych zakładach prefabrykacji (gdzie winno się wykonywać konstrukcje) przytaczane błędy nie maja prawa się pojawić. Proces technologiczny, stosowane certyfikowane materiały gwarantują jakość wykonania. Coraz rzadziej zdarzają się źle zaprojektowane konstrukcje (rys.1), a rolą zakładu prefabrykacji jest naprawienie błędów.

 

Czytaj dalej Inżynier Budownictwa

Mamy okazję brać udział w renowacji zabytkowego budynku, który był siedzibą Akademii Zamojskiej założonej w 1594.

Naszym zadaniem jest odbudowanie mansardowego dachu, co przywróci budynkowi późnobarokowy wygląd.

Zapraszamy do galerii zdjęć https://sawe.pl/galeria-pojedyncza/?id=1677

W ostatnich dniach odbyliśmy bardzo pouczającą wycieczkę do Szwecji.

Odwiedziliśmy Firmę Randek, wiodącego producenta maszyn i linii technologicznych do produkcji wiązarów i domów. W naszym zakładzie pracuje jedyny w Polsce most gwoździujący tej firmy.

Wizyta w zakładach  BOROHUS  – montaż ścian na stołach RANDEK BS.

My również posiadamy taki stół. (więcej…)

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci Sprężarki śrubowej z osuszaczem w ramach projektu pn.
„Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć obrazujących postęp prac przy budowie naszej kolejnej hali produkcyjnej.

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia
oferty na dostawę środków trwałych w postaci Sprężarki śrubowej z osuszaczem w ramach projektu
pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_SAWE_sprężarka z osuszaczem

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_SAWE

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_SAWE

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci Sprężarka śrubowa z osuszaczem – 1 szt w ramach projektu
pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało ANULOWANE. Oferenci, którzy złożyli oferty
zostaną poinformowania o publikacji uzupełnionego Zapytania na Bazie konkurencyjności.

Zgodnie z punktem 7.l) „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” Zamawiający zastrzega sobie prawo
odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru
Wykonawcy, bez podania przyczyn.

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia
oferty na dostawę środków trwałych w postaci Sprężarki śrubowej z osuszaczem w ramach projektu
pt. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_SAWE_sprężarka z osuszaczem

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_SAWE

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_SAWE

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci Suwnicy podwieszanej – 1 szt w ramach projektu pt.
„Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego