INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „LINIA TECHNOLOGICZNA do produkcji wiązarów dachowych”

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci LINIA TECHNOLOGICZNA do produkcji wiązarów dachowych w
ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii
wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych”
realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o
dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania
znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego