wiązary dachowe sawewiązary dachowe sawewiązary dachowe sawewiązary dachowe sawewiązary dachowe sawewiązary dachowe sawe

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na Roboty budowlane w postaci Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach projektu pt. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów
wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 06.07.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 05-06.07.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pełną listę pytań od oferentów, które wpłynęły do dnia 30.06.2021 r. wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 30.06.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.06.2021